9.47% е средното равнище на безработицата за 2010 г.

9.47% е средното равнище на безработицата за 2010 г.

Средно за изминалата година равнището на безработица за страната е 9.47%, съобщиха от Агенцията по заетостта. Отчетеното равнище е с почти 2 процентни пункта по-ниско от заложеното в Националния план за действие по заетостта’2010 г. - годишно ниво на безработицата от 11.40%. Средномесечното равнище е с 1.89 пункта по-високо спрямо 2009 г. През 2010 г. обаче, равнището на безработица плавно намалява от 10.26% през февруари до 8.92% през октомври и достига 9.24% през декември, като се доближава до стойността от декември 2009 г. (9.13%). През 2010 г. средномесечният брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда в страната, е 350 944, с 69 964 безработни повече спрямо 2009 г. Масовите съкращения намаляват 2.5 пъти и основният поток от безработни е формиран предимно от периодично освобождавани от малки и средни фирми лица, без процедура за масови уволнения. Лицата без квалификация и специалност формират най-голямата група в професионалната структура на безработните. Делът им е 56.4% и намалява с 1.5 процентни пункта. От началото на 2010 г. в бюрата по труда са заявени общо към 187 600 свободни работни места (на първичен пазар, по програми и мерки от Закона за насърчаване на заетостта - ЗНЗ). Запазва се тенденцията най-голям брой свободни работни места в бюрата по труда да се обявяват за неквалифициран труд. През годината над 149 хиляди свободни места са заявени за безработни лица без специалност и професия. Местата за специалисти са над 21 хиляди, а за лица с работническа професия – близо 17 600. В структурата на всички заявени свободни работни места най-висок дял имат местата в реалната икономика. Наблюдава се увеличение с 2.4 процентни пункта на дела им спрямо 2009 г. На първичния пазар, т.е. в реалната икономика, през годината са заявени 123 887 места. От тях 91 787 места са от частния сектор. През годината са заявени като сезонни 15 558 места. По насърчителни мерки от ЗНЗ от началото на годината са заявени общо 3 867 места. По програми за заетост и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за заявени 59 825 места. През годината са заети общо 153 669 работни места в бюрата по труда, от които 96 623 са на първичния пазар. Усвояемостта на местата в реалната икономика се е повишила спрямо предходната година с 4.06 процентни пункта и достига 86.90%, т.е. 87 от всеки сто обявени места в бюрата по труда са били усвоявани. През 2010 г. 201 104 регистрирани безработни са започнали работа. Определяща роля за осигуряване на заетост през годината има първичният пазар, където на работа са постъпили 107 660 безработни лица. Делът на започналите работа в реалната икономика се увеличава с 6.3 процентни пункта. Данните са индикатор за усилията на трудовите посредници да устройват максимален брой безработни на първичния пазар. Над една четвърт от постъпилите на работа на първичния пазар са младежи до 29 г. Една пета от общо постъпилите на работа са продължително безработни, с регистрация в бюрата по труда повече от една година. Посредничество да намерят реализация в реалната икономика е предоставено на 3 552 безработни с трайни увреждания.

   

0 коментарa

Виж още