95 фирми от Стара Загора - некоректни в търговията си с Европа

95 фирми от Стара Загора - некоректни в търговията си с Европа

За период от три месеца 95 фирми са проверени от инспекторите на Териториалната дирекция в Стара Загора поради несъответствия в отчетените от тях вътреобщностни придобивания (внос) и след съпоставка с информацията, получена от данъчните администрации на страните от Евросъюза. 36 са фирмите допуснали технически грешки при попълване на дневниците за продажби, като най-често е отразяването в грешни колони и самоначисляване на ДДС, без да бъде отразена данъчната основа, както и вписването на некоректни ДДС номера на контрагентите. Идентифицирани са 43 фирми, които са декларирали вътреобщностни придобивания в по-късен данъчен период, съобщиха от пресцентър на ТД на НАП - Стара Загора. След извършените проверки са възложени 4 ревизии на фирми, с разлики в данъчните основи за над 363 710 евро. В случай, че информацията получена от обмена чрез системата VIES е недостатъчна, органите по приходите имат възможност да поискат от компетентния орган на другата страна-членка допълнителна такава. Обменът на този вид информация служи основно за проверка/ревизия при открити разлики в резултат на автоматичните насрещни проверки чрез VIES или при съмнение дали декларираните от търговеца вътреобщностни сделки на практика са били извършени. Информационният обмен включва подробни данни, касаещи конкретна сделка, самоличност на лицата, дата, номер и сума на фактурата, начин на плащане, описание на стоките и място на доставката и др. Припомняме, че електронната система VIES съдържа информация за стойността на стоките, които се търгуват между различни фирми и лица регистрирани по ДДС в държавите членки. Информацията се набира на база подадените VIES декларации и се обменя между данъчните администрации на страните от ЕС след изтичане на всяко календарно тримесечие. Всички български търговци, регистрирани по ЗДДС са длъжни да подават ежемесечно в Агенцията по приходите информация за сделките си с фирми, също регистрирани по ДДС на територията на Европейския съюз. Ако в дадена VIES декларация не се впише валиден ДДС номер или клиентът не разполага с доказателства, че стоките са напуснали страната, това може да доведе до отказ за прилгане на нулева ставка върху извършената доставка, с което клиентът ще бъде задължен да заплати пълния размер на ДДС. Препоръчваме на търговците, преди да посочат данни в издаваните от тях фактури, да направят проверка на регистрацията по ДДС на техните партньори, чрез осигурения публичен достъп в Интернет на адрес: www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

   

0 коментарa

Виж още